MSDS Nedir?

GBF / MSDS / SDS  ;  Kimyasal maddelerin  kullanımı ve depolanması  sırasında  oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan  kaldırmaya yönelik  çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve  kullanıcıyı doğru ve yeterli  düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike  ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara  Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Güvenlik bilgi formunda yer alması gereken başlıklar aşağıdaki gibidir

 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
 2. Zararlılık tanımlanması
 3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
 4. İlk yardım önlemleri
 5. Yangınla mücadele önlemleri
 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
 7. Elleçleme ve depolama
 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler
 10. Kararlılık ve tepkime
 11. Toksikolojik bilgiler
 12. Ekolojik bilgiler
 13. Bertaraf etme bilgileri
 14. Taşımacılık bilgileri
 15. Mevzuat bilgileri

MSDS / SDS / GBF Formlarının Hazırlanmasındaki Amaç; Piyasaya arz edilen ZARARLI MADDE ve KARIŞIMLARIN insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

MSDS ; Güvenlik Bilgi Formları ; ‘ Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( R.G. 13.12.2014-29204 )  7. maddede belirtilen eğitimi almış ve Güvenlik  Bilgi Formu hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda  akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır.İthalatçı da,ithal edilen madde ve karışımların Güvenlik Bilgi Formlarını ( MSDS ) aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatmakla sorumludur.

CLP ( Classification,Labelling and Packing of Substances and Mixtures) – SEA     ( Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırması,Etiketlenmesi ve Ambalajlanması ) Uzun süredir yürürlükte olan Tehlikeli Maddeler (Dangerous Substances Directive,DSD) (67/548/EEC) ve Tehlikeli Karışımlar (Dangerous Preparations Directive,DPD) (1999/45/EC) Direktiflerinin yerine geçecektir. Söz konusu düzenlemenin genel amacı; insan ve çevre sağlığının yüksek seviyede korunması, maddelerin, karışımların ve eşyaların serbest hareketinin sağlanmasıdır.